Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra

  

Algirdo g. 31,
LT-03219 Vilnius
Telefonas +370 5 262 9853
El. paštas info@bkagentura.lt


  Likviduojama biudžetinė įstaiga
Pirmasis puslapis

Bendrijos
Būsto valdymas ir priežiūra
Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa
D.U.K.
Klimato kaitos programa
Karjera
Laikraštis būsto sektoriaus dalyviams
Nuorodos
Paslaugos
Rangos darbų konkursai
Skaičiuoklės
Struktūra ir kontaktai
Svetainės žemėlapis
Teisinė informacija
Teritorijų planavimas
Tipiniai projektai
Veikla


Nuostatai

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2007 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. D1-37
(2011 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. D1-257 redakcija)

BŪSTO IR URBANISTINĖS PLĖTROS AGENTŪROS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra (toliau – Agentūra) yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (toliau – Aplinkos ministerija).
2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. D1-109 (Žin., 2012, Nr. 16-699) redakcija.
Agentūros paskirtis – pagal kompetenciją įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įgyvendinti būsto atnaujinimo (modernizavimo) ir efektyvaus būsto naudojimo politiką, pagal kompetenciją įgyvendinti įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojamą valstybės teritorijų planavimo politiką apskrityse.
3. Savo veikloje Agentūra vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija (Žin., 1992, Nr. 33-1014), Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymu (Žin., 1992, Nr. 14-378; 2002, Nr. 116-5188; 2009, Nr. 93-3961), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617), Lietuvos Respublikos statybos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597), kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais įstatymais ir teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, taip pat šiais nuostatais.
4. Agentūros savininkas yra valstybė. Agentūros savininko teises ir pareigas įgyvendina Aplinkos ministerija.
5.  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. D1-109 (Žin., 2012, Nr. 16-699) redakcija.
Aplinkos ministerija:
5.1. tvirtina ir keičia Agentūros nuostatus; 
5.2. vykdo Agentūros veiklos priežiūrą;
5.3. tvirtina Agentūros biudžetą;
5.4. priima į pareigas ir iš jų atleidžia Agentūros direktorių;
5.5. priima sprendimą dėl Agentūros buveinės pakeitimo;
5.6. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;
5.7. sprendžia kitus šiuose nuostatuose ir kituose įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.
6. Agentūra yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Agentūrai finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos.
7. Agentūra yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke, antspaudą su valstybės herbu ir savo pavadinimu. Agentūros buveinės adresas – Švitrigailos g. 7/A. Vivulskio g. 16, Vilnius.
8. Agentūros vieši pranešimai skelbiami Agentūros interneto svetainėje www.bkagentura.lt.
9. Sprendimą pakeisti Agentūros nuostatus priima Lietuvos Respublikos aplinkos ministras. Agentūros nuostatai keičiami teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Agentūros struktūrą tvirtina Lietuvos Respublikos aplinkos ministras, vadovaudamasis įstatymais ar jų pagrindu priimtais teisės aktais ir neviršijant nustatyto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių skaičiaus.

II. AGENTŪROS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

11. Pagrindiniai Agentūros veiklos tikslai yra:
11.1. pagal kompetenciją skatinti būsto atnaujinimą (modernizavimą) ir efektyvų būsto naudojimą;
11.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. D1-109 (Žin., 2012, Nr. 16-699) redakcija.
pagal kompetenciją administruoti ir teikti valstybės biudžeto, Europos Sąjungos lėšomis teikiamą valstybės paramą, kompensacines išmokas pagal Klimato kaitos specialiąją programą, užtikrinti šios paramos ir kompensacinių išmokų naudojimo pagrįstumą;
11.3. pagal kompetenciją užtikrinti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo kokybės priežiūrą;
11.4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. D1-109 (Žin., 2012, Nr. 16-699) redakcija.
pagal kompetenciją įgyvendinti valstybės teritorijų planavimo politiką apskrityse.
12.  Agentūra atlieka šias funkcijas:
12.1. įgyvendindama 11.1 punkte nurodytą veiklos tikslą, Agentūra:
12.1.1. teikia pasiūlymus Aplinkos ministerijai dėl būsto atnaujinimo (modernizavimo) ir efektyvaus būsto naudojimo priemonių rengimo;
12.1.2.  konsultuoja daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkus, bendrojo naudojimo objektų valdytojus, ir jų įgaliotus atstovus, savivaldybes ir kitus asmenis pasirengimo atnaujinti (modernizuoti) daugiabutį namą, daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimo ir įgyvendinimo, valstybės paramos teikimo, efektyvaus būsto naudojimo klausimais;
12.1.3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. D1-109 (Žin., 2012, Nr. 16-699) redakcija.
renka, kaupia ir apibendrina duomenis apie Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 (Žin., 2004, Nr. 143-5232; 2012, Nr. 1-1) (toliau – Programa), įgyvendinimą, ir ją skelbia Agentūros interneto svetainėje;  
12.1.4. organizuoja asmenų, kurių veikla susijusi su būsto sritimi, mokymą ir švietimą, pagal kompetenciją teikia konsultacijas šios srities teisiniais, techniniais, finansiniais ir organizaciniais klausimais;
12.1.5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. D1-109 (Žin., 2012, Nr. 16-699) redakcija.
rengia ir įgyvendina visuomenės informavimo priemones apie daugiabučių namų atnaujinimą (modernizavimą), efektyvų būsto naudojimą, efektyvų energijos vartojimą, energijos beveik nenaudojančių pastatų techninius rodiklius, tinkamą gyvenamųjų pastatų priežiūrą ir atnaujinimą, organizuoja studijų, tyrimų rengimą, propaguoja gerų pavyzdžių praktiką;
12.2.  įgyvendindama 11.2 punkte nurodytą veiklos tikslą, Agentūra:
12.2.1. vertina investicijų planų atitiktį Programai, Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo taisyklėms, patvirtintoms Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1725 (Žin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-561), Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašui, patvirtintam Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. D1-677 (Žin., 2009, Nr. 136-5963), ir jį derina;
12.2.2. skelbia Agentūros interneto svetainėje bendrojo naudojimo objektų valdytojų kvietimus teikti pasiūlymus, kai perkamos daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektų rengimo paslaugos, statybos techninės priežiūros paslaugos ir statybos rangos darbai įgyvendinant daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektus;
12.2.3. vertina daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo, statybos techninės priežiūros ir statybos rangos darbų pirkimų ataskaitas ir dokumentus, saugo šių dokumentų kopijas, nustačiusi pirkimų vykdymo pažeidimus ar galimas pažeidimų apraiškas, informuoja bendrojo naudojimo objektų valdytoją, kompetentingas valstybės ir (arba) teisėsaugos (ikiteisminio tyrimo) institucijas;
12.2.4. vertina statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktuose nurodytų darbų atitiktį investicijų plane nurodytoms atnaujinimo (modernizavimo) priemonėms;
12.2.5. pagal kompetenciją priima ir vertina bendrojo naudojimo objektų valdytojų teikiamus prašymus valstybės paramai gauti, priima sprendimus suteikti valstybės paramą arba motyvuotai atsisako ją suteikti;
12.2.6. siekiant įvertinti valstybės paramos teikimo pagrįstumą atlieka techninį, administracinį ir finansinį daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo vertinimą;
12.2.7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. D1-109 (Žin., 2012, Nr. 16-699) redakcija.
pagal kompetenciją vertina įgyvendintų projektų rezultatus, atlieka kompensacinių išmokų mokėjimus ir teisės aktų nustatyta tvarka atsiskaito už specialiųjų programų lėšų panaudojimą; 
12.2.8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. D1-109 (Žin., 2012, Nr. 16-699) redakcija.
vykdo nereikšmingos pagalbos teikėjo funkcijas, nurodytas Suteiktos valstybės pagalbos registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 (Žin., 2005, Nr. 9-282), ir Suteiktos valstybės pagalbos registravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2005 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1S-111 (Žin., 2005, Nr. 118-4301);
12.2.9. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. D1-109 (Žin., 2012, Nr. 16-699) redakcija.
nustačiusi, kad išmokėta per didelė valstybės paramos suma (išskyrus lengvatinius kreditus) arba kad valstybės parama negalėjo būti išmokėta, priima sprendimą dėl permokėtų lėšų grąžinimo ir imasi būtinų priemonių permokėtoms ir (arba) nepagrįstai išmokėtoms lėšoms sugrąžinti, rengia grąžintinų ir grąžintų lėšų apskaitą (ataskaitas) ir (arba) kitą informaciją, bei teikia Aplinkos ministerijai, prireikus kitoms institucijoms;
12.2.10.  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. D1-109 (Žin., 2012, Nr. 16-699) redakcija.
teisės aktų nustatyta tvarka sistemina, analizuoja duomenis apie teikiamą valstybės paramą daugiabučių namų atnaujinimui (modernizavimui), teikia Aplinkos ministerijai, kitoms įgaliotoms institucijoms valstybės paramos lėšų naudojimo ataskaitas;
12.2.11. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. D1-109 (Žin., 2012, Nr. 16-699) redakcija.
analizuoja finansuotojų teikiamus duomenis apie suteiktus lengvatinius kreditus daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimui, teikia šią informaciją Aplinkos ministerijai;
12.2.12. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. D1-109 (Žin., 2012, Nr. 16-699) redakcija.
pagal kompetenciją rengia valstybės paramos lėšų poreikio prognozes ir siūlymus dėl valstybės paramos lėšų poreikio teikia Aplinkos ministerijai;
12.2.13. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. D1-109 (Žin., 2012, Nr. 16-699) redakcija.
saugo visus su valstybės paramos mokėjimu susijusius dokumentus, įskaitant išlaidas pateisinančius ir išlaidų apmokėjimą įrodančius dokumentus, taip pat šių išlaidų tikrinimo dokumentus, užtikrina, kad šie dokumentai būtų prieinami turinčioms teisę juos tikrinti institucijoms ir asmenims;
12.3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. D1-109 (Žin., 2012, Nr. 16-699) redakcija.
įgyvendindama 11.3 punkte nurodytą veiklos tikslą, Agentūra:
12.3.1. vykdo daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūrą;
12.3.2. teikia informaciją Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos apie Statybos įstatymo nuostatų pažeidimus Programos įgyvendinimo eigoje;
12.3.3. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Programos įgyvendinimo stebėseną, apibendrina jos rezultatus ir teikia stebėsenos metines ataskaitas Aplinkos ministerijai ir kitoms institucijoms pagal kompetenciją;
12.3.4. pagal kompetenciją informuoja daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkus, jų įgaliotus atstovus ir kitus asmenis statybos rangos darbų kokybės ir statybos techninės priežiūros vykdymo eigos atnaujinamuose (modernizuojamuose) daugiabučiuose namuose klausimais;
12.4. įgyvendindama 11.4 punkte nurodytą veiklos tikslą, Agentūra:
12.4.1. pagal kompetenciją organizuoja ir koordinuoja regiono lygmens apskrities teritorijų planavimo dokumentų rengimą;
12.4.2. vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 721 (Žin., 1996, Nr. 60-1417; 2010, Nr. 91-4814), vykdo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro tvarkymo įstaigos funkcijas;
12.4.3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. D1-109 (Žin., 2012, Nr. 16-699) redakcija.
pagal kompetenciją teikia Lietuvos Respublikos valstybės teritorijos bendrojo (generalinio) plano organizatoriui – Aplinkos ministerijai turimą informaciją;
12.4.4. rengia planavimo sąlygas regiono ir rajono lygmens teritorijų planavimo dokumentams;
12.4.5. derina regiono, rajono lygmens teritorijų planavimo dokumentus, atstovauja Agentūrai savivaldybės Nuolatinėje statybos komisijoje kompleksiškai derinant rajono lygmens teritorijų planavimo dokumentus;
12.4.6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. D1-109 (Žin., 2012, Nr. 16-699) redakcija.
pagal kompetenciją atlieka Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos lygmens teritorijų planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną (monitoringą);
12.4.7. teikia Aplinkos ministerijai apibendrintą, susistemintą informaciją apie regiono lygmens apskrities teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimą, reikalingą Lietuvos Respublikos valstybės teritorijos bendrojo (generalinio) plano įgyvendinimo priemonių plano realizavimo stebėsenai vykdyti;
12.4.8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. D1-172 (Žin., 2012, Nr. 28-1268) redakcija.
ne vėliau kaip likus šešiems mėnesiams iki kiekvienų Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų pradžios pateikia ataskaitas Lietuvos Respublikos Vyriausybei, taip pat informuoja visuomenę apie apskrities bendrojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimą, per 6 mėnesius po Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų supažindina Lietuvos Respublikos Vyriausybę su apskrities teritorijos bendrojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo rezultatais;
12.4.9. teikia Aplinkos ministerijai suderintą su saugomų teritorijų direkcijomis, savivaldybėmis, kitomis suinteresuotomis institucijomis ir valstybinės žemės, patenkančios į pajūrio juostą, patikėtiniais pajūrio juostos ribų plano (schemos) projektą ir kitus pajūrio juostos riboms tvirtinti reikalingus dokumentus;
12.4.10. pagal kompetenciją vykdo visuomenės informavimo funkcijas;
12.4.11. dalyvauja organizuojant ir vykdant Aplinkos ministerijos rengiamus mokymus, seminarus teritorijų planavimo ir urbanistinės plėtros klausimais; 
12.4.12. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. D1-109 (Žin., 2012, Nr. 16-699) redakcija.
vertina urbanistinius procesus: atlieka kaupiamų duomenų analizę ir rengia išvadas, suderinusi su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, nustato urbanistinius procesus apibūdinančius rodiklius, urbanistinių pasikeitimų tendencijas ir prognozes;
12.4.13. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. D1-109 (Žin., 2012, Nr. 16-699) redakcija.
vykdo Lietuvos Respublikos teritorijos planavimo stebėsenos informacinės sistemos tvarkytojo funkcijas;
12.5. kitos Agentūros funkcijos:
12.5.1. bendradarbiauja ir keičiasi informacija su Lietuvos Respublikos ir užsienio subjektais, kurių veikla susijusi su efektyviu būsto naudojimu, atnaujinimu, teritorijų planavimu ir urbanistine plėtra;
12.5.2. neteko galios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. D1-109 (Žin., 2012, Nr. 16-699);
12.5.3. vykdo kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas funkcijas.

III. AGENTŪROS TEISĖS

13. Agentūra turi šias teises:
13.1. teisės aktų nustatyta tvarka vykdyti viešuosius pirkimus, sudaryti sandorius ir prisiimti įsipareigojimus;
13.2. gauti informaciją, būtiną jos funkcijoms atlikti, iš valstybės ir savivaldybės institucijų,  įstaigų ir kitų fizinių ir juridinių asmenų;
13.3. pasitelkti ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų atstovus (jų vadovų sutikimu) ir sudaryti bendras komisijas fizinių ar juridinių asmenų prašymams, skundams ir pranešimams nagrinėti, dalyvauti kitų ministerijų ir valstybės institucijų ir įstaigų komisijų veikloje;
13.4. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo (Žin., 1993, Nr. 21-506; 2000, Nr. 61-1818) nustatyta tvarka;
13.5. organizuoti ir vykdyti visuomenės informavimą, leisti savo leidinį, mokomąją literatūrą;
13.6. sudaryti sutartis su Lietuvos ir užsienio ekspertais, kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis dėl paslaugų, darbų, būtinų Agentūros funkcijoms vykdyti, atlikimo;
13.7.  gerinti Agentūros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (toliau – Darbuotojai), profesinį pasiruošimą, užsienio kalbų mokėjimą;
13.8. Agentūra turi ir kitas Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytas teises.

IV. AGENTŪROS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

14. Agentūros veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtintais metiniais veiklos planais. Agentūros metiniai veiklos planai skelbiami Agentūros interneto svetainėje. Metinių veiklos planų vykdymą vertina Aplinkos ministerijos Vidaus audito skyrius.
15. Agentūros veiklą reguliuoja Agentūros direktoriaus įsakymu patvirtintos vidaus tvarkos taisyklės, Agentūros struktūrinių padalinių nuostatai, valstybės tarnautojų ir Darbuotojų pareigybių aprašymai.
16. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. D1-109 (Žin., 2012, Nr. 16-699) redakcija
Agentūrai vadovauja direktorius, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) nustatyta tvarka ketverių metų kadencijai priima į pareigas ir atleidžia iš jų, suteikia jam atostogas, skiria priedus ir priemokas, išmokas ir kompensacijas, skiria tarnybines nuobaudas, skatina ir apdovanoja, taip pat atlieka veiklos vertinimą Lietuvos Respublikos aplinkos ministras. Agentūros direktorius gali būti skiriamas eiti Agentūros direktoriaus pareigas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Agentūros direktorius tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Lietuvos Respublikos aplinkos ministrui.
17. Agentūros direktorius:
17.1. priima į pareigas ir atleidžia iš jų Agentūros direktoriaus pavaduotojus, kitus valstybės tarnautojus ir Darbuotojus, skatina juos ar skiria jiems drausmines nuobaudas, skiria pareiginės algos priedus, priemokas ir pašalpas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka iš Agentūrai skirtų lėšų;
17.2. organizuoja Agentūros darbą, kad būtų įgyvendinami jos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;
17.3. koordinuoja ir kontroliuoja Agentūros struktūrinių padalinių veiklą, užtikrina, kad, įgyvendinant metinius veiklos planus, optimaliai būtų valdomi ir panaudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informaciniai ištekliai;
17.4.   Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. D1-172 (Žin., 2012, Nr. 28-1268) redakcija.
tvirtina Agentūros vidaus tvarkos taisykles, struktūrinių padalinių nuostatus, valstybės tarnautojų ir Darbuotojų pareigybių sąrašą ir pareigybių aprašymus;
17.5. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Agentūros nuostatų;
17.6. užtikrina Agentūros metinių veiklos planų įgyvendinimą ir kasmet pirmąjį metų ketvirtį Lietuvos Respublikos aplinkos ministrui pateikia Agentūros praeitų metų veiklos ataskaitą;
17.7. kartą per metus iki Aplinkos ministerijos nurodytos datos parengia ir pateikia tvirtinimui Agentūros metinį veiklos planą;
17.8.  veikia Agentūros vardu, atstovauja jai visose valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, palaikant santykius su kitais fiziniais ar juridiniais asmenimis, arba įgalioja tai daryti Agentūros valstybės tarnautojus ir Darbuotojus;
17.9. leidžia įsakymus, įsakymais tvirtina kitus teisės aktus, tikrina jų vykdymą;
17.10. užtikrina racionalų ir taupų lėšų ir turto naudojimą, veiksmingą Agentūros vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
17.11. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą (Žin., 2007, Nr. 77-3046) teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;
17.12. sudaro komisijas, reikalingas Agentūros funkcijoms vykdyti;
17.13. saugo Agentūros antspaudą ir atsako už antspaudo naudojimą, prireikus savo įsakymu gali paskirti vieną iš Agentūros valstybės tarnautojų saugoti antspaudą ir būti atsakingam už jo naudojimą;
17.14. vykdo kitas įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų jam suteiktas funkcijas.
18. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. D1-109 (Žin., 2012, Nr. 16-699) redakcija.
Agentūros direktorius gali turėti pavaduotojus, kuriuos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų. Agentūros direktoriaus pavaduotojai tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi Agentūros direktoriui, kuris nustato jų veiklos sritis ir paveda jiems vykdyti atitinkamas funkcijas.
19. Jei direktoriaus nėra, jį pavaduoja vienas iš direktoriaus pavaduotojų, o, kai nėra ir pavaduotojų, – Agentūros direktoriaus įsakymu paskirtas kitas Agentūros valstybės tarnautojas.
20. Agentūros direktoriaus pavaduotojai:
20.1.  koordinuoja ir kontroliuoja, kaip įgyvendinami Agentūros metiniai veiklos planai ir atliekamos funkcijos Agentūros direktoriaus nustatytose veiklos srityse;
20.2. atlieka kitas Agentūros direktoriaus įsakymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.
21.  Agentūra rengia valstybės biudžeto lėšų panaudojimo ataskaitas ir išmokų prognozes ir teikia jas Aplinkos ministerijai.

V. AGENTŪROS VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

22. Agentūros valstybinį auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.
23. Agentūros vidaus auditą atlieka Aplinkos ministerijos Vidaus audito skyrius.
24. Agentūros buhalterinė apskaita organizuojama ir finansinė atskaitomybė tvarkoma teisės aktų nustatyta tvarka.
25. Agentūros finansų kontrolė atliekama Agentūros direktoriaus nustatyta tvarka.
26. Agentūros metinio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę atlieka Agentūros direktorius.
27. Agentūros veiklą kontroliuoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministras, kitos įgaliotos institucijos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

28. Agentūra gali būti likviduojama, pertvarkoma ar reorganizuojama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

___________________